Kandidatų privatumo politika

 

AB „Žemaitijos pienas“

Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politika

 

Šioje Kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite išsamią informaciją apie AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ (toliau – Bendrovė arba mes) bei jos grupės įmonėse (toliau – Grupės įmonės) vykdomą kandidatų asmens duomenų tvarkymą, apie tai, kokius kandidatų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt.  Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Informuojame, kad Jūsų pateiktus asmens duomenis tvarkysime personalo atrankos tikslais, remdamiesi Jūsų sutikimu, išreikštu pateikiant duomenis. Pateikdami savo duomenis laikykitės savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų ir mums nesiųskite perteklinės informacijos.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad Politika gali būti keičiama, pildoma, atnaujinama. Interneto svetainėje http://www.zpienas.lt/karjera visuomet rasite naujausią ir aktualią Privatumo politikos versiją.

1. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kodėl?

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

1.1. Atrankos į darbo vietą (-as) vykdymas ir Jūsų kandidatūros vertinimas

Vykdydami atrankas į AB „ŽEMAITIJOS PIENAS“ bei grupės įmonėse esančias laisvas darbo vietas ir vertindami Jūsų kandidatūrą, mes tvarkome toliau nurodytus Jūsų duomenis.

Duomenų kategorijos:

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė, atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

Specialių kategorijų asmens duomenys*:  – duomenys apie sveikatą, duomenys apie neišnykusį teistumą už tyčinius nusikaltimus.

* specialių kategorijų kandidatų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Duomenis apie Jūsų sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus mes rinksime ir tvarkysime, siekdami įvertinti Jūsų darbingumą, darbo vietos atitikimą Jūsų sveikatos būklei ir (ar) Jūsų gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Visais atvejais specialių kategorijų duomenis mes rinksime tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas (Priedas Nr. 1).

Duomenų tvarkymo terminas:

Kol vykdome atranką į Jums siūlomą (-as) darbo vietą (-as). Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgiau, t.y. kiek tai gali būti reikalinga mūsų teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti, bet ne ilgiau nei tai leidžia įstatymai.

Specialių kategorijų kandidatų asmens duomenis mes renkame ir tvarkome tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kai ir kiek tai yra būtina vykdant atranką į konkrečią darbo poziciją ir kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus. Duomenis apie Jūsų sveikatą atrankos procese pagal galiojančius teisės aktus mes rinksime ir tvarkysime, siekdami įvertinti Jūsų darbingumą, darbo vietos atitikimą Jūsų sveikatos būklei ir (ar) Jūsų gebėjimą dirbti profesinės rizikos sąlygomis. Visais atvejais specialių kategorijų duomenis mes rinksime tik baigiamuosiuose atrankos etapuose.

Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų CV, kandidato anketoje ir (ar) kituose kandidatavimo dokumentuose (gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kt.) pateiktus duomenis Politikos skirsnyje numatytu tikslu mes laikome gautu, kai pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus dokumentus.

Jeigu informaciją apie Jūsų kandidatūrą ir (ar) Jūsų CV, ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes gauname iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“) ir (ar) kitų darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, mes preziumuojame, kad esate gavęs visą reikiamą informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymą ir esate suteikęs savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis atitinkamam tokias paslaugas teikiančiam subjektui, kuris taip pat apima teisę pateikti Jūsų duomenis potencialiems darbdaviams (įskaitant Bendrovę ir Susijusias įmones), įgalinant tokius potencialius darbdavius Jūsų duomenis tvarkyti vykdant atranką (-as) į darbo vietą (-as) ir vertinant Jūsų kandidatūrą.

Pažymime, kad, siekdami įvertinti Jūsų kandidatūrą, rekomendacijų galime kreiptis į kitus asmenis ir pasiteirauti informacijos apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Jūsų asmens duomenis iš kitų šaltinių mes rinksime tik gavę atskirą Jūsų sutikimą. Pavyzdžiui, Jūsų pateiktas rekomendacijas mes tikrinsime arba atsiliepimo iš Jūsų darbdavio teirausimės tik tuo atveju, jeigu Jūs mums suteiksite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti atsiliepimą apie Jus.

Jeigu pasibaigus atrankai į atitinkamą darbo vietą mes nepasirinksime Jūsų kandidatūros ir nesudarysime su Jumis darbo sutarties, visus atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis mes saugosime 5 metus (kaip aprašyta toliau šios Politikos 1.2 skirsnyje), nebent gausime Jūsų atskirą prašymą, dėl Jūsų duomenų neįtraukimo į Bendrovės kandidatų duomenų bazę (pastarąjį prašymą siųsti: atranka@zpienas.lt, arba adresu: AB „Žemaitijos pienas“, Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai). Gavus pastarąjį prašymą visus atrankos tikslais surinktus Jūsų asmens duomenis mes saugiai sunaikinsime.

1.2. Kandidatų duomenų bazės administravimas

Įtraukus Jus į mūsų kandidatų duomenų bazę Jums teiksime informaciją apie ateityje mūsų ar mūsų grupės įmonių vykdomas darbuotojų paieškas ir/ar atrankas, ir kandidatų duomenų bazėje tvarkysime toliau nurodytus Jūsų duomenis.

 

Duomenų kategorijos

Bendroji informacija apie kandidatą: kandidato vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vietovė arba gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas ir (ar) telefono numeris, informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose.

Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo kontaktas, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

Kandidato vertinimo informacija: pokalbio su kandidatu suvestinė,  atranką vykdančio asmens (-ų) įžvalgos ir nuomonės, kandidato testavimo rezultatai.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas - Jūsų sutikimas (Priedas Nr. 1)

Duomenų tvarkymo terminas – 5 metai po atrankos pabaigos.

Jūs esate laisvas nesutikti, kad Jūsų duomenys pasibaigus atrankai būtų įtraukiami ir toliau tvarkomi kandidatų duomenų bazėje, taip pat galite bet kuriuo metu nesutikti ir prašyti pašalinti Jūsų duomenis iš kandidatų duomenų bazės, atitinkamai pateikdami prašymą atranka@zpienas.lt. Jūsų nepageidavimas būti įtrauktu į mūsų kandidatų duomenų bazę ar pateikto sutikimo atšaukimas nesutrukdys Jums dalyvauti atrankoje į konkrečią darbo vietą, į kurią kandidatuojate.

2. Iš kokių šaltinių mes renkame Jūsų asmens duomenis?

Dažniausiai Jūsų duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų - kai Jūs atsiliepiate į mūsų darbo skelbimą ir (ar) pateikiate mums savo CV, kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus (gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kt.).

Informaciją apie Jūsų kandidatūrą, Jūsų CV ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus mes taip pat galime gauti iš darbo paieškos, atrankos ir (ar) tarpininkavimo paslaugas teikiančių subjektų, pvz. iš Lietuvos Respublikos darbo biržos, įdarbinimo agentūrų, darbo paieškos internetinių portalų, specializuotų karjeros socialinių tinklų (pvz. „Linkedin“ ir kt.).

Tam tikrą informaciją apie Jus mes taip pat galime gauti iš trečiųjų asmenų, pvz. Jus rekomenduojančių asmenų, esamų ar buvusių darbdavių. Tačiau tokią informaciją mes rinksime tik tuo atveju, jeigu Jūs mums duosite sutikimą kreiptis į Jūsų įvardintą darbdavį ir (arba) kitą asmenį ir gauti rekomendaciją arba atsiliepimą apie Jus.

3. Ilgesnis duomenų saugojimas

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis saugiai sunaikinsime, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis, negu specialiai nurodyta šioje Politikoje, Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

- esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;

- Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

- esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Bet kokiu atveju Jūsų suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

4. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti kandidatų atranką arba kurie teikia mums su atranka, kandidatų vertinimu ir vidaus administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti personalo atrankos ir (ar) vertinimo paslaugų teikėjai, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų ir IT paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Jeigu Jūs dalyvaujate atrankoje vadovaujančiai pozicijai užimti, mes Jūsų kandidatūrą ir Jūsų duomenis galime pateikti mūsų kontroliuojančioms bendrovėms, kurios pagal mūsų įmonių grupėje galiojančias procedūras dalyvauja vadovaujančių darbuotojų kandidatūrų vertinimo ir (ar) karjeros sprendimų priėmimo procesuose.

Kandidatų duomenų bazėje tvarkomus Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime teikti ir mūsų Grupės įmonėms jeigu mūsų nuomone Jūsų kandidatūra gali būti tinkama darbo vietai minėtose įmonėse užimti.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

5. Kokiose teritorijose ir jurisdikcijose mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes Jūsų asmens duomenis tvarkome tik Europos Sąjungos teritorijoje. Mes šiuo metu neturime ketinimo perduoti ir neperduodame Jūsų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

6. Kokias teises Jums suteikia duomenų apsaugos teisės aktai ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis: Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: Jeigu pasikeitė Jūsų kandidatavimo dokumentuose mums pateikti duomenys arba Jūs manote, kad mūsų tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti.

Teisė atšaukti sutikimą: Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu.

Teisė pateikti skundą: Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba Jūsų nuomone mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt).

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam): Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą: Esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą.

Teisė į duomenų perkeliamumą:  Duomenis, kuriuos mes tvarkome taikydami automatizuotas priemones (taikoma tik kandidatų duomenų bazėje tvarkomų Jūsų duomenų atžvilgiu), Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis mes Jums pateiksime įprastai mūsų sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, persiųsime duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui.

7. Prašymų nagrinėjimo tvarka

Siekdami apsaugoti visų savo kandidatų duomenis nuo neteisėto atskleidimo, mes, gavę Jūsų prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas Jūsų teises, privalėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Šiuo tikslu mes galime prašyti Jus pateikti savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Gavę Jūsų prašymą dėl bet kurios Jūsų teisės įgyvendinimo ir įsitikinę Jūsų tapatybe, mes įsipareigojame nepagrįstai nedelsdami, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo, pateikti Jums informaciją apie veiksmus, kurių ėmėmės pagal Jūsų pateiktą prašymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, mes turime teisę vieno mėnesio laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiams, apie tai Jus informuodami iki pirmojo mėnesio pabaigos ir nurodydami tokio pratęsimo priežastis.

Jeigu Jūsų prašymas pateikiamas elektroninėmis priemonėmis, atsakymą mes Jums taip pat pateiksime elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai tai bus neįmanoma (pvz. dėl itin didelės informacijos apimties) arba jei Jūs prašysite Jums atsakyti kitu būdu.

Mes atsisakysime tenkinti Jūsų prašymą motyvuotu atsakymu, kai bus nustatytos teisės aktuose nurodytos aplinkybės, apie tai raštu informuodami Jus.

8. Kokiais būdais ir kokiais kontaktais galite su mumis susisiekti?

Visais duomenų tvarkymo klausimais su mumis susisiekti galite šiais būdais:

Elektroniniu paštu: atranka@zpienas.lt

Telefonu : (8 444) 222 01.

Pašto korespondencijos adresas: Sedos g.35, LT-87101 Telšiai.

Laišką adresuokite:  AB „Žemaitijos pienas“  Duomenų apsaugos pareigūnui.

Mūsų, kaip duomenų valdytojo, rekvizitai:

AB „Žemaitijos pienas“

Juridinio asmens kodas 180240752

Buveinės adresas: Sedos g. 35, LT-87101 Telšiai, Lietuvos Respublika

9. Kiek saugūs Jūsų duomenys?

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų tiekėjai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo internetu ar mobiliuoju ryšiu saugumas negali būti užtikrintas; bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra vykdomas Jūsų pačių rizika.

Bet kokiu atveju prašome laikytis bent šių minimalių savo asmeninės informacijos apsaugos reikalavimų siunčiant duomenis mums: nei laiško, nei užklausos pavadinime, nei pridedamuose CV, motyvaciniuose laiškuose, kituose pateikiamuose dokumentuose  nenurodyti perteklinių ar nereikalingų asmens duomenų: asmens kodo, sveikatos ar kitų specialių (jautrių) duomenų, finansinių duomenų, banko sąskaitos numerio, šeimos narių duomenų, automobilio numerio, nekilnojamojo turto duomenų, o likusius asmens duomenis nurodyti tik tiek, kiek būtina tiems tikslams, dėl kurių siunčiamas pranešimas.